Westmeath

...Let's talk business

Business Support Scheme - Foras na Gaeilge

Business Support Scheme - Foras na Gaeilge

This scheme supports small and medium-sized commercial enterprises promote Irish in their businesses through signage, packaging, websites and printed marketing material. All criteria and details of the scheme are given in the downloadable form below.

For a taste of other businesses that use Irish as a marketing tool, look at the samples that are on Twitter and YouTube .

The budget for this scheme is limited. Applications will be accepted and assessed until the fund is spent.

For more information: https://www.forasnagaeilge.ie/category/gno-en/?lang=en

Scéim Tacaíochta Gnó - Foras na Gaeilge

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite. Tá critéir agus sonraí uile na scéime san fhoirm in-íoslódáilte thíos.

Mar bhlaiseadh ar ghnólachtaí eile a úsáideann Gaeilge mar uirlis mhargaíochta, féach ar shamplaí atá ar Twitter agus ar YouTube

Tá an buiséad don scéim seo teoranta.  Glacfar agus déanfar measúnú ar iarratais go dtí go bhfuil an ciste caite.

Le tuilleadh eolais a fháil: https://www.forasnagaeilge.ie/category/gno/