Get in Touch

Map Location

01 8900 800 

Phone connection problems:

Due to problems with the Fingal County Council

phone systems, you may not be able to reach us

by phone. Until this is rectified, all queries to the

LEO should be by email only.

Gaeilge

An Oifig Fiontair Áitiúil

Is í an Oifig Fiontair Áitiúil an tIonad Ilfhreastail le haghaidh aon duine atá ag iarraidh teacht ar eolas agus tacaíocht i dtaobh gnó a thosú nó a mhéadú in Éirinn.

Tá comhairle, eolas agus tacaíocht ar fáil duit san Oifig Fiontair Áitiúil agus tú ag iarraidh do ghnó a thosú nó a mhéadú.

Tá 31 foireann thiomnaithe ag feidhmiú ag na hOifigí Fiontair Áitiúil sna húdaráis áitiúla ar fud na hÉireann agus an-chuid taithí, scileanna agus seirbhísí dá réir ar fáil duitse.

Tá an Oifig Fiontair Áitiúil ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.

An Fhís Atá Againn:

Tuilleadh gnólachtaí nua-thionscanta, tuilleadh gnó agus tuilleadh jabanna sna ceantair áitiúla.

An Ról Atá Againn:Cabhrú Leatsa do Smaoineamh Gnó a Thabhairt i gCrích

 • Forbairt na fiontraíochta áitiúla a chur chun tosaigh go gníomhach, mionghnólachtaí agus gnólachtaí beaga áitiúla a chur i gceartlár na hoibre as a gcruthaítear jabanna in Éirinn.
 • Tacaíocht ghníomhach agus cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí nua-thionscanta agus meon ‘is féidir linn’ a chur chun cinn i gcultúr gnó na tíre.
 • Méadú a chur ar acmhainn mionghnólachtaí agus gnólachtaí beaga jabanna a chruthú.
 • Méadú a chur ar líon na ngnólachtaí nuálacha a bhféadfadh acmhainn easpórtála a bheith      iontu.
 • Oibriú ar bhealach réamhghníomhach i dtaobh riachtanais ár gcliant.

Tacaíochtaí agus Seirbhísí:

 • Tugaimid cúnamh díreach airgeadais do mhionghnólachtaí.* Is ionann mionghnólachtaí agus gnólachtaí a bhfuil deichniúr (10) fostaithe nó faoina bhun sin ag obair iontu. *Baineann critéir cháilitheachta.
 • Cuirimid comhairle ar ghnólachtaí i dtaobh deiseanna eile ar chistiú airgid.
 • Cuirimid eolas ar fáil i dtaobh cúrsaí gnó, seirbhísí comhairleacha agus tacaíocht fiontraíochta.
 • Cuirimid scoth na hoiliúna ort ionas gur féidir le do ghnólacht an beart a dhéanamh; áirítear ar an oiliúint sin Do Ghnó Féin a Chur ar Bun, Do Ghnó a Bhainistiú e.g. Margaíocht, Díolacháin, Bainistíocht Airgeadais, Straitéis agus Pleanáil Gnó.
 • Tá meantóirí againn a chuirfidh comhairle ort – saineolaithe a bhfuil taithí na mblianta acu.
 • Cuirimid ar an eolas thú faoi na seirbhísí is mó a chabhróidh leat do ghnólacht a fhorbairt agus a mhéadú.
 • Cuirimid comhairle ort maidir le rialacháin údaráis áitiúil, cúrsaí pleanála, cúrsaí      inrochtaineachta, cúrsaí comhshaoil, cúrsaí soláthair agus nithe eile a gcaithfidh do ghnólacht déileáil leo.
 • Déanaimid ceangal idir do ghnólachtsa agus na hacmhainní Stáit cuí; orthu sin tá gníomhaireachtaí ar nós:

– an Roinn Coimirce Sóisialaí: Tacaíochtaí Fiontraíochta

– Microfinance Ireland: Iasachtaí Gnó

– na Coimisinéirí Ioncaim: an Scéim Síolchaipitil

– Boird Oideachais agus Oiliúna: Cúrsaí Oiliúna Gnó

– an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa: nuair a dhiúltaíonn do bhanc creidmheas a thabhairt duit

 • Cruthaímid conairí forchéimnithe chuig Fiontraíocht Éireann le haghaidh gnólachtaí a bhfuil an-acmhainn fáis iontu.
 • Cuirimid comhairle ar ghnólachtaí nua-thionscanta agus ar ghnólachtaí atá ag méadú i dtaobh cóiríocht oifige agus foirgnimh sna ceantair áitiúla.
 • Eagraímid eochairócáidí fiontraíochta.
 • Déanaimid éascaíocht do líonrú éifeachtach i measc lucht gnó.
 • Déanaimid oideachas fiontraíochta a chur chun cinn sa phobal áitiúil.
 • Ar ár suíomh gréasáin – www.localenterprise.ie – tá teacht ar eolas faoi na tacaíochtaí agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil.